bent production 
kontakt
 

© Bent Production spółka z o.o. 2013. Strona jest zarządzana przez Bent Production spółka z o.o., Al. Solidarności 115 m.2, 00-140 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000445001, NIP 525-254-38-20, wysokość kapitału zakładowego: 40 000 PLN. Bent Production spółka z o.o. w pełni odpowiada za jej zawartość.